nabízíme

Nabízíme komplexní služby od konzultace s investorem, přes studie a práce na požadavku investora až po získání stavebního povolení či výběr zprostředkovatele a financování realizace stavby.


Nabízíme kompletní projektovou dokumentaci rodinných domů pro stavební řízení k získání stavebního povolení.

Projektová dokumentace obsahuje textovou část a výkresovou část. Výkresová část obsahuje veškeré výkresy, dle kterých je možno dům nacenit a následně i postavit. Výkresová část se skládá z výkresů základových konstrukcí, půdorysů jednotlivých podlaží, stropů jednotlivých podlaží, zastřešení RD, řez rodinným domem, pohledy na RD ze všech stran, vnitřní instalace vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vytápění.

Součástí projektové dokumentace je statický posudek, požárněbezpečnostní řešení stavby a průkaz energetické náročnosti budovy.

Nabízíme kompletní projektovou dokumentaci bytových domů pro stavební řízení k získání stavebního povolení.

Projektová dokumentace obsahuje textovou část a výkresovou část. Výkresová část obsahuje veškeré výkresy, dle kterých je možno dům nacenit a následně i postavit. Výkresová část se skládá z výkresů základových konstrukcí, půdorysů jednotlivých podlaží, stropů jednotlivých podlaží, zastřešení BD, řez bytovým domem, pohledy na BD ze všech stran, vnitřní instalace vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vytápění.

Součástí projektové dokumentace je statický posudek, požárněbezpečnostní řešení stavby a průkaz energetické náročnosti budovy.

V lokalitách, kde se nenacházejí doposud inženýrské sítě pro stavební pozemky, nabízíme jejich zasíťování.

Jedná se o vodovodní řady, kanalizační řady, plynofikaci, …

Jsme schopni nabídnout i dálkové rozvody tepla (horkovody, parovody, …)

V tomto případě nabízíme stavební úpravy na stávajících objektech, které potřebují projektovou dokumentaci pro stavební řízení nebo pro nacenění a představu investora.

Jedná se o nástavby a přístavby rodinných nebo bytových domů, o revitalizaci panelových či zděných RD a BD, o stavební úpravy hospodářských budov, budov pro rekreaci, podnikání, garážování, …

Nabízíme zpracování PENB, který je ze zákona povinný pro stavební řízení u novostaveb, stavebních úprav a revitalizací RD nebo BD.

Dále nabízíme zpracování PENB pro prodej či pronájem nemovitosti u kterých je to ze zákona podmínkou.

Pro RD nebo BD kde je nutno provést nově nebo rekonstruovat TZB nabízíme projektovou činnost na vnitřních vodovodech, kanalizacích, ústředním nebo  podlahovém vytápění.

V dnešní době probíhá ve velkém zateplování bytových domů pro snížení energetické náročnosti budov a tím snížení vydání prostředků na jejich provoz.

V tomto směru nabízíme projekční práce na zateplení obvodových konstrukcí a střech domů, výměny oken a dveří, výměny zdrojů a rozvodů tepla.

Součástí těchto projektových dokumentací jsou i PENB před a po realizaci pro představu úspor nebo pro dotační programy, které bývají na revitalizace vypisovány.

Pasport stavby je projektová dokumentace stávajícího objektu, která je vypracována na základě přeměření na místě samotném. Tato dokumentace slouží třeba pro zapsání stávající stavby do katastru nemovitostí nebo pro dodatečné stavební povolení a následnou kolaudaci stavby.

Tímto se rozumí, že se jedná o předprojektovou přípravu na novostavbu RD, BD, inženýrské sítě ap.

Jedná se o přípravné práce na projektové dokumentaci. S investorem jsou projednávány možnosti konstrukční a materiálové provedení, umístění na pozemku, přístupy k objektu, vizualizace, … Vše pro představu a spokojenost zákazníka s připravovaným záměrem.

Jedná se o službu, kterou provádíme na základě plné moci zákazníka. Jde o vyřízení potřebných vyjádření a ujednání s organizacemi nebo orgány pro získání stavebního či jiného povolení.